Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

1. Yêu cầu.

– Nắm rõ nhận định, nội dung của nhận định đề cập đến.

– Nghị luận cần phải có những hiểu biết về văn học.

– Nắm rõ tính hiện thực, tính nhân đạo, ngôn ngữ văn học.

– Thành thạo các thao tác nghị luận.

2. Các bước tiến hành:

a. Tìm hiểu đề:

– Xác định luận đề: nội dung ý kiến, nhận định.

– Xác định thao tác.

– Phạm vi tư liệu.

b. Tìm ý.

c. Lập dàn ý:

* Mở bài:

– Giới thiệu khái quát ý kiến, nhận định…

– Dẫn ra nguyên văn ý kiến đó.

* Thân bài: triển khai các ý, vận dụng các thao tác để làm rõ nhận định.

* Kết bài: khẳng định lại vấn đề, nêu ý nghĩa, liên hệ bản thân.