Đề thi học kỳ – Lớp 10

 PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc bài ca dao sau và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4

“ Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”

                                      (Cadao)

Câu 1. Khái quát nội dung của bài ca dao?

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt trongbàicadaotrên?

Câu 3. Xác định các biện pháp tu từ trong bài ca dao. Nêu hiệu quả diễn đạt của chúng?

Câu 4. Từ nội dung bài ca dao trên, anh/chị có liên hệ gì về cuộc sống của người phụ nữ trong  xã hội ngày nay? (Trình bày bằng một đoạn văn  khoảng 3 – 5 dòng)

PHẦN TỰ LUẬN(7,0điểm)

Em hãy tưởng tượng mình là An Dương Vương trong truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy để kể lại câu chuyện theo ngôi thứ nhất.

-HẾT-

-st-