ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 3

BÀI 1:

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

                                          “Thôn Đoài ngồi nh thôn Đông,

                                 Một người chín nhớ mười mong một người.

                                          Nắng mưa là bệnh của trời

                                 Tương tư là bnh ca tôi yêu nàng.

                                          Hai thôn chung li mt làng,

                                 C sao bên y chng sang bên này.

                                          Ngày qua ngày, li qua ngày,

                                 Lá xanh nhum đã thành cây lá vàng.”

(Theo Ng văn 11, tp hai,NXB Giáo Dc, 2010)

Câu 1. Cảm xúc chủ thể trữ tình được thể hiện trong đoạn thơ là gì?

Câu 2. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 3.Cách biểu hiện thời gian bằng nhịp thơ và từ ngữ trong câu thơ “Ngày qua ngày, lại qua ngày” có điều gì đặc biệt?

Câu 4. Chất “quê” của Nguyễn Bính được thể hiện trong đoạn thơ qua những phương diện nào?

Câu 5. So sánh chữ “nhuộm” trong đoạn thơ và chữ “nhum” trong câu thơ “Rừng phong thu đã nhum màu quan san” (Truyn Kiu, Nguyễn Du).

BÀI 2:

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Nước Vit Nam có quyền hưởng tự do và độc lp, và s tht đã thành một nước t do, đc lp. Toàn th dân tc Vit Nam quyết đem tt c tinh thn và lực lượng, tính mng và ca ci đ gi vng quyn t do, đc lp y.”

(Theo Ng văn 12, tp hai, NXB Giáo Dc, 2012)

Câu 6. Đoạn văn trên trích trong Tuyên ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 7. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn.

Câu 8. Đoạn trích đã gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về chủ quyền của dân tộc? (Trình bày khoảng 5 đến 7 dòng).

-st-