Bài thơ “Tức cảnh” của Hồ Chí Minh | Trích Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)

Bài thơ “Tức cảnh” được viết bằng chữ Hán, trích Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù) của Hồ Chí Minh

 

Nguyên tác

即景

樹梢巧畫張飛像,
赤日長明關羽心。
祖國終年無信息,
故鄉每日望回音。

Dịch thơ:

Tức cảnh

Thụ sao xảo họa Trương Phi tượng,
Xích nhật trường minh Quan Vũ tâm;
Tổ quốc chung niên vô tín tức,
Cố hương mỗi nhật vọng hồi âm.

Dịch nghĩa

Ngọn cây khéo vẽ hình Trương Phi,
Mặt trời hồng sáng mãi lòng Quan Vũ.
Tổ quốc suốt năm không tin tức,
Mong thư trả lời của quê nhà hàng ngày.

Giải thích thêm: Trương Phi và Quan Vũ là hai danh tướng nhà Thục Hán thời Tam quốc. Trương Phi nổi tiếng về tính cương trực, dũng mãnh. Quan Vũ nổi tiếng về các đức tính: tín, nghĩa, trung dũng. Hai người cùng là anh em kết nghĩa của Lưu Bị.

Theo Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

-st-